Wat is de Privacy Verklaring van Entree?

1. Inleiding
Als u zich inschrijft als woningzoekende en een woning zoekt via Entree (het regionale samenwerkingsverband van de corporaties) dan verstrekt u persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. U vindt een overzicht van de corporaties met contactgegevens op deze website onder contact.

De deelnemende corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen maken gebruik van de dienstverlening van Enserve. Enserve heeft in opdracht van corporaties het systeem van woonruimteverdeling laten ontwikkelen en laat dit systeem onderhouden voor de corporaties. Enserve verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de corporaties. Daartoe hebben de corporaties in uw regio met Enserve afspraken gemaakt over hoe uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij volgen wettelijke eisen ten aanzien van privacy, zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Doeleinden van de gegevensverwerking
De rechtsgrond van de gegevensverwerking is het uiteindelijk verkrijgen van een huurovereenkomst. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hierna genoemd worden. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de doeleinden van de gegevensverwerking. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

Woonruimtebemiddeling
Het primaire doel van de gegevensverwerking is het bieden van dienstverlening op het gebied van woonruimtebemiddeling. Onder woonruimtebemiddeling verstaan wij het gehele proces vanaf het inschrijven als woningzoekende tot aan het accepteren van een woning. Dit proces bevat ook elementen als het reageren op woonruimte, het aanbieden van woonruimte door corporaties en het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over het proces van woonruimtebemiddeling door corporaties, Entree of Enserve.

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om het zoeken en vinden van een woning mogelijk te maken en om een goede match tussen uw woningvraag en het woningaanbod tot stand te brengen. De in uw regio geldende regels en afspraken over de verdeling van woonruimte zijn daarbij leidend.

In het kader van woonruimtebemiddeling verwerken wij de gegevens die nodig zijn om een match tot stand te brengen. U verstrekt deze gegevens wanneer u zich inschrijft of wanneer u uw eigen inschrijfprofiel bijwerkt. Het gaat om:
- gegevens die nodig zijn om u te identificeren (bijvoorbeeld uw naam);
- informatie over uw inschrijving (bijvoorbeeld status van uw inschrijving, inschrijfdatum, wijzigingen van gegevens);
- contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres);
- informatie op basis waarvan u op passende woningen kunt reageren (bijvoorbeeld huishoudgrootte en samenstelling, leeftijd, verzamelinkomen, urgentieregeling, indicaties, huidige woonsituatie en woonwensen); 
- uw actuele en historische reacties op woningen;
- gegevens over eventuele aanvullende dienstverlening van corporaties, Entree of Enserve (bijvoorbeeld voorlichting en beantwoording van vragen via direct contact).

Verantwoording, onderzoek en verbetering van dienstverlening
De deelnemende corporaties in de regio Arnhem Nijmegen, Entree en Enserve kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor verantwoording (rapportages), voor onderzoek naar de werking van de afspraken over woonruimteverdeling, of onderzoek om dienstverlening te verbeteren. De rechtsgrond hiervoor is de behartiging van het gerechtvaardigd belang. De corporaties voeren dit onderzoek zelf uit of laten dit door Enserve uitvoeren. U kunt (incidenteel) benaderd worden voor deelname aan een enquête of onderzoek. Deelname aan dergelijke onderzoeken is vrijwillig.

Voor de hier genoemde doelstellingen worden de volgende gegevens verwerkt:
· NAW-gegevens
· Inkomen
· Leeftijd
· Huishoudtype en -samenstelling
· Reacties op woningen
· Huidige woonsituatie
· Status inschrijving (in- of uitgeschreven)

Uw gegevens worden voor verantwoording, onderzoek en verbetering van dienstverlening anoniem verwerkt. Uw gegevens worden zodanig gepresenteerd (gegroepeerd) dat deze niet naar u herleidbaar zijn.

U kunt informatie ontvangen over (toekomstig) woningaanbod wanneer u dat bij uw inschrijving zelf heeft aangegeven. U kunt uw keuze altijd weer wijzigen als u bent ingelogd. U ontvangt deze informatie van de corporaties, van Entree of van Enserve.

3. Ontvangers van gegevens
Partijen die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden kunnen toegang hebben tot uw gegevens. Primair gaat het hier om de deelnemende verhuurders van Entree, Entree en secundair om Enserve en haar automatiseringsleverancier.

4. Website
Wij maken op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Wij gebruiken functionele cookies om het gebruikersgemak op deze website te vergroten, bijvoorbeeld door:
· uw browser te herkennen als u bent ingelogd, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen;
· ingevulde informatie te onthouden, zodat u tijdens een websitebezoek niet op verschillende momenten dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
· informatie van de ene pagina naar de volgende pagina door te geven;
· vastgelegde voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld persoonlijke woonwensen;
· instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale weergave van de website.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die organisaties omgaan met uw gegevens.

5. Beveiliging
De deelnemende corporaties van Entree, Entree en Enserve hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn afgestemd op de specifieke risico’s van de verwerking van persoonsgegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek en de kosten voor het implementeren van de maatregelen. Deze maatregelen worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast.

6. Uw rechten
U kunt een overzicht ontvangen van de van u verwerkte persoonsgegevens. Als u ons een schriftelijk inzage verzoek toestuurt kunt u een reactie binnen 4 weken verwachten. Als u van mening bent dat er ten onrechte gegevens van u verwerkt worden, of dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen 4 weken na ontvangst van verzoek kunt u een reactie verwachten.

7. Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wij beantwoorden deze graag. U vindt onze contactgegevens op deze website onder Contact.

8. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. Wij adviseren u om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Deze privacy verklaring is aangepast op 24 mei 2018.

 

Vragen? Chat nu